Разработано с JooMix.

Договір поставки № ___

«___» __________ 201_ р.                                                                                                   м. Чернігів

Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець Прищепа Анатолій Миколайович, що надалі іменується "Постачальник", який діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони, та _________________________________, що надалі іменується “Замовник”, що надалі сумісно йменуються “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити, а Замовник прийняти і оплатити на умовах цього договору _______________________________ в кількості _______________ та комплектуючі для неї (надалі – Товар) згідно з товарним чеком №_____________ від «___» _______ 201_р.

2. Кількість та якість

2.1. Партія Товару, загальна кількість і його груповий асортимент визначається Замовником згідно з товарним чеком № _____________ від «___» _______ 201_р., який є невід’ємною частиною цього договору.

2.2. Упаковка, маркування та якість Товару, що відпускається Постачальником, повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ, сертифікату виробника.

2.3. На дану партію надається гарантія _____________ строком ___ років, яка оформлюється окремим документом.

3. Порядок постачання

3.1. На протязі одного дня з моменту внеску Замовником передоплати Постачальник оформлює заказ на виготовлення замовлення згідно з товарним чеком № _____________ від «___» _______ 201_р. Дата виготовлення повинна бути зазначена в паспорті-специфікації, яка знаходиться в упаковці замовлення.

3.2. Поставка товару здійснюється за домовленістю Сторін за адресою: _____________________ (надалі - Об’єкт будівництва), автотранспортом Постачальника (або Замовника) за рахунок Замовника , в дату і час, попередньо обумовленні Сторонами. Готовність товару «___» _______ 201_р.

4. Умови оплати

4.1. Розрахунок між Сторонами здійснюється готівкою.

4.2. Передоплата (авансовий внесок) за Товар складає 100% від вартості цього Договору, що зазначена в пункті 5.1 Договору.

4.3. Остаточна оплата за Товар здійснюється після прийому та перевірки якості Товару Замовником на Об’єкті будівництва.

5. Ціна та порядок розрахунків

5.1. Сума договору складає ______ грн. ___коп. (_____________________ грн. ___коп.).

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань згідно цього Договору в разі виникнення обставин непереборної сили, незалежної від волі Сторін, а саме: стихійні лиха, військові дії, законодавчі акти та дії органів державної влади.

8. Повернення Товару

8.1. Товар, що постачається згідно з цим Договором може бути повернено Постачальнику в наступних випадках: при його невідповідності з товарним чеком № _____________ від «___» _______ 201_р., при неналежній якості, за згодою Сторін.

9. Претензії Сторін

9.1. Претензії за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором оформлюються у письмовому вигляді.

9.2. Замовник має право пред’явити претензію по якості товару протягом трьох днів з моменту приймання Товару, а вразі виявлення прихованих дефектів – на наступний день з моменту їх виявлення. В цих випадках Постачальник зобов’язується замінити неякісний товар за свій рахунок.

10. Порядок розгляду спорів

10.1. Всі спори і суперечності, що виникають між Сторонами згідно з цим Договором чи у зв’язку з ним, які не можуть бути урегульовані шляхом проведення переговорів, підлягають вирішенню в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

11. Термін дії Договору

11.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань відповідно даного Договору.

12. Особливі умови

12.1. Взаємовідносини Сторін в частині не передбаченій цим Договором, регламентується діючим законодавством України.

12.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні тільки в разі, коли вони оформлені у письмовому вигляді та закріплені підписами Сторін.

12.3. Постачальник є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування.

13. Юридичні адреси Сторін

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ЗАМОВНИК:

СПД ФОП Прищепа А.М.

___________________________

 

__________ _________________

 

__________ _________________

 

СКАЧАТЬ ДОГОВОР


ДОГОВІР №_______

на виготовлення і встановлення конструкцій із ПВХ

м.Чернігів                                                                                                                                    ___________ 201__р.

Замовник: __________________________________________________ з одного боку, та Виконавець: ФОП СПД Прищепа Анатолій Миколайович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Серія В00№84160 від 06.04.2000 р., з іншого боку (надалі - "Сторони"), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується якісно виконати роботи по заміру, виготовленню, доставці та встановленню металопластикових конструкцій за адресою: ___________________________________ у відповідності до умов цього Договору та згідно погодженої комерційної пропозиції заявки №__________від _________р. з розмірами, конфігурацією та кількістю конструкцій, яка є необхідним додатком №1 до цього договору.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість робіт по даному Договору складає _____грн. (_________________________________ грн.______ коп.)

2.2. В вартість робіт входять: роботи по заміру, конструкції із ПВХ, транспортування їх до місця встановлення, монтажні роботи з необхідними доп. матеріалами.

3. РОЗРАХУНОК

3.1 Замовник сплачує Виконавцю передплату у розмірі _____відсотків вартості продукції та робіт: в сумі _____,__ грн. (___________________________________________________ грн. __ коп.).

3.2.В разі не 100% передплати решту суми _______ , __ грн Замовник сплачує в день приймання виконаних робіт.

4. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Виконавець зобов'язується виконати роботи у строк _____ (__________________) робочих днів з моменту підписання цього Договору та сплати передплати зг.п.3.1.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Здача - приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за фактом виконаних робіт у відповідності із погодженою комерційною пропозицією протягом дня з дати повідомлення Замовника про готовність об'єкту до приймання.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Гарантійні зобов’язання: Виконавець гарантує якість конструкцій (герметичність склопакетів, та профілю, міцність зварювальних з'єднань конструкцій та комплектуючих, функціональність фурнітури) протягом 5(п’яти) років з моменту прийняття робіт повиготовленню та встановленню конструкцій з ПВХ за умови додержання будівельною організацією під час виконання оздоблювальних робіт на цьому об’єкті та далі споживачем правил користування та експлуатації конструкцій

6.2.При    відмові прийняти роботу по виготовленню та встановленню конструкцій із ПВХ Замовник подає протягом 3-х робочих днів письмову мотивовану відмову.

6.3.Виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дати отримання письмової мотивованої відмови Замовника за власний рахунок доробити та/або здійснити виправлення своїх робіт, щодо яких має зауваження Замовник.

6.4.За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим порушенням збитки передбаченому чинним Законодавством України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. Згідно цього Договору Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставини непереборної сили (форс-мажору). Факт форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами компетентних органів України.

7.2. Роботи по монтажу металопластикових конструкцій повинні бути виконані акуратно, з вірним та надійним встановленням конструкції в віконних прорізах, з герметичним від продування заповненням швів в повному обсязі   монтажною піною.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1.Даний Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

8.2.Даний Договір складено у двох примірниках, по одному - для кожної із Сторін.

8.3.У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.4.У разі виникнення потреби одної із Сторін розірвати даний Договір, ця Сторона повинна повідомити про це письмово (заказаним листом з повідомленням), за 10 календарних днів до бажаної дати розірвання. Розірвання договору може бути здійснено не інакше, як на підставах та умовах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

СПД ФОП Прищепа А.М.

___________________________

__________ _________________

__________ _________________

 СКАЧАТЬ ДОГОВОР

Как нас найти?

pan_dobrobud@ukr.net

(0462) 678-978, (063) 434-33-89,

(093) 848-78-28, (096) 872-91-50,

(097) 550-73-03

Наш адрес:

г.Чернигов, ул. Щорса 55-з
(остановка "Музыкальная",
возле магазина "АТБ")